Faydalı Model Başvuru ve Tescil Faydalı Model Başvurusu ve Tescili nerede nasıl yapılır, Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farkların neler olduğunu dair detaylı bilgiler Amed Patent'de!
Faydalı Model Başvuru ve Tescil
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent Logo

Faydalı Model Başvuru ve Tescil

Faydalı Model Başvuru ve Tescil Faydalı Model Başvurusu ve Tescili nerede nasıl yapılır, Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farkların neler olduğunu dair detaylı bilgiler Amed Patent'de!
,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih :  13.6.2017       Google Plus      
Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent

Amed Patent Logo

Faydalı Model Başvuru ve Tescil Amed Patent


Amed Patent | Faydalı Model Başvuru

Faydalı model başvuru süreçleri şu şekildedir;


Amed Patent | Faydalı Model Başvuru |Şekli İnceleme

 

Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:

 

 Şeklî inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine bunların düzeltilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içerisinde düzeltilmezse veya düzeltme Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu ise, faydalı model başvurusu işlemleri durdurulur ve durdurma gerekçesi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunar. Başvuru sahibi anılan süre içerisinde itirazda bulunmazsa veya itiraz TPMK tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince, buluş niteliğinde olmaması
hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle faydalı model ile korunabilir bir buluş olmaması
Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında olması
buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması
Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bildirilen eksiklikler düzeltilirse ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse, şekli uygunluk bildirimi yapılır.

 

Şekli eksiklikler düzeltilirken ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itirazla birlikte değişiklik yapılırken, başvurunun ilk kapsamının aşılmaması gerekmektedir.

 

Şekli inceleme sonrası (TPMK şekli uygunluk veya işlem durdurmaya karşı yapılan itirazı kabul kararı alındıktan sonra) yayın aşaması gelir.

Amed Patent' in detaylı açıkladığı Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ve Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazılarımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

 

Amed Patent | Faydalı Model Başvuru | Yayın Kararı

“Başvuru Yayını”, başvuru (ya da varsa rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır.

Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Erken yayın talebi yapıldıktan sonra (şekli uygunluk sonrası) başvuru yayınlanır.

 

Amed Patent | Faydalı Model Başvuru | İtiraz İşlemleri

Başvuru yayınından itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler. Söz konusu itiraz yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitüye verilir. Yapılan itiraz, faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, yeniliğin bulunmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı konularında olmalıdır.

Enstitü, yapılan itiraz ve ekleri itiraz süresi sonunda (3 aylık sürenin dolmasından sonra)başvuru sahibine bildirir.

Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ve eklerini inceler ve itirazın bildiriminden itibaren 3 ay içinde itiraza karşı gerekçeli görüşlerini Türk Patent ve Marka Kurumu' na bildirebilir.

Başvuru sahibi yapılan itirazlar dikkate alınmaksızın belge verilmesini de talep edebilir.

Ayrıca, başvuru sahibi itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapabilir. Bu durumda değişen sayfalar da Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilir. Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.

 

Amed Patent | Faydalı Model Başvuru | Belge Kararı

Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra Enstitü, itirazları dikkate almaksızın belge verilmesine karar verir.

 

Amed Patent | Faydalı Model Başvuru | Belge Düzenleme Ücreti

Belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Belge ücreti, belge karar yazısının bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde ödenemeyecekse söz konusu süre içinde, ek süre ücreti de ödenerek 3 aylık ek süre talebinde bulunabilir.

 

Amed Patent | Faydalı Model Başvuru | Belge Yayını

Belge ücretinin süresi içinde yatırılması ve Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesinin ardından, Patent Bülteni'nde “Belge Yayını” yapılır.

“Belge Yayını” sonrasında, Enstitü tarafından “Faydalı Model Belgesi” düzenlenir ve başvuru sahibine gönderilir.

Amed Patent başvuru kampanya kapsamındaki  Patent fiyatlarını ve Faydalı Model Ücretlerini ı incelemenizi öneriyoruz.

 

Amed Patent | Faydalı Model Üzerindeki Tasarruflar

 

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi ile ilgili gerçekleşen aşağıdaki işlemlerin hak sahibi, patent vekili veya ilgili makam (mahkeme, icra ve iflas müdürlükleri vb.) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu' na bildirmesi gerekmektedir.

 

Lisans

Patent/Faydalı Model başvurusunun/belgesinin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.

 

Lisans sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki evraklar Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir.

Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
Lisans sözleşmesine konu olan patent veya faydalı model başvurusunun veya belgesinin numarasını, lisans ücretini, süresini ve çeşidini belirtir şekilde düzenlenmiş, lisans alan ve lisans veren tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı lisans sözleşmesi (sözleşmenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

Vekaletname (Tıklayınız)  

Devir

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi başkasına devir edilebilmektedir. Devir sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki evrakın Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir:

Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
Devir sözleşmesine konu olan patent veya faydalı model başvurusunun veya belgesinin numarasını, devir ücretini belirtir şekilde düzenlenmiş devreden ve devralan tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı devir sözleşmesi (sözleşmenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

Vekaletname 

 

Birden fazla hak sahibi olması durumunda sahiplerden biri veya birkaçı patent/faydalı model üzerindeki haklarını üçüncü bir kişiye devretmek isteyebilir. Bu durumda diğer hak sahipleri, başvurunun/belgenin ön alım hakkını kullanmak istemediğine ilişkin beyanlarınıTürk Patent ve Marka Kurumu' na göndermesi gerekmektedir.

* Devir belgesinin yurtdışında onaylama ya da düzenleme şeklinde hazırlanması durumunda, anılan sözleşmede imzası olan tüm noterler için APOSTİL onayı gerekmektedir.

 

Birleşme ve Ayni sermaye koyma borcu

Birleşme ve ayni sermaye koyma borcu işleminin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Gerekli ücretin (EK-12) ödendiğini gösteren bilgi veya belge
Birleşmeyi veya ayni sernaye koyma borcunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge (belgenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

Vekaletname 

 

Miras Yoluyla İntikal

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi başkasına miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yoluyla intikalin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği (belgenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

Vekaletname

Rehin

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi rehin edilebilmektedir. Rehin işleminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
Rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tarafından onaylanmış örneği (belgenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe

Vekaletname

Teminat

Teminat işleminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
Teminat sözleşmesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, teminat sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

Vekaletname 

 

Kullanma / Kullanmama Bildirimi

Hak sahibi patent/faydalı model belgesinin verildiğine ilişkin kararın Bültende ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde buluşu kullandığını kanıtlayan evrakı Türk Patent ve Marka Kurumu' na göndermek zorundadır.

 

Kullanımı kanıtlayan evrak, sanayi ve/veya ticaret odaları, meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanan resmi doküman olmak zorundadır. Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve evrak tanzim tarihinin bulunması gerekmektedir.

 

Gümrük tarafından onaylanmış ithalat belgesi (ithalat belgesi elektronik ortamda düzenlenmişse buna ilişkin beyanla birlikte) de kullanımı kanıtlayan evrak olarak kabul edilmektedir.

Kullanma bildiriminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

 

Kullanım belgesinin kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge
Kullanım belgesi [Ekspertiz raporu veya ithalat belgesi (hak sahibi ile kullanıcının farklı olması gibi bazı hallerde, yetki belgesi ile birlikte)]

Vekaletname

 

Buluşun kullanılmamasının haklı sebepleri olarak, objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler gibi hak sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki durumlar kabul edilmektedir.

 

Hak sahibi patent/faydalı model belgesinin verildiğine ilişkin kararın Bültende ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde buluşun kullanılamamasının sebeplerine ilişkin bilgi ve belgeleri Türk Patent ve Marka Kurumu' na göndermek zorundadır.

 

Kullanmama bildiriminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Kullanılmama nedenini gösteren belgenin kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge
 Kullanmama sebebi ile ilgili evrak (Yabancı dilde olması durumunda Türkçe çevirisi ile birlikte)

Vekaletname 

 

Lisans Verme Teklifi

Buluşunu kullanamayan Patent/Faydalı Model sahibi, söz konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini Türk Patent ve Marka Kurumu' na bildirebilir.

 

Lisans verme teklifinin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu'na gönderilmesi gerekmektedir:

Lisans verme teklifi kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge

Vekaletname 

 

Unvan Değişikliği

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi sahibinin unvanında değişiklik söz konusu olursa bu değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Unvan değişikliği kayıt ücretinin) ödendiğini gösteren belge
Unvan değişikliğini gösterir belge (Yabancı dilde olması durumunda Türkçe çevirisi ile birlikte)

Vekaletname

 

Adres Değişikliği

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi sahibinin adresinde değişiklik söz konusu olursa bu değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Adres değişikliği kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge
Vekaletname 

 

Unvan ve adres değişikliği işlemlerinde Patent Sicilinde, patent başvurusu veya patent sahibi adına kayıtlı bulunan başvuru veya patentlerin numaraları belirtilerek tek bir talep yapılması ve tek bir ücretin ödenmesi üzerine ilgili işlem yapılır.

 

Hükümsüzlük / İflas / Haciz / İhtiyati Tedbir

Patent/Faydalı Model başvuruları/belgeleri ile ilgili açılan hükümsüzlük davaları ve verilen hükümsüzlük, iflas, haciz ve ihtiyati tedbir kararları, Sicile kaydedilmek üzere ilgili taraflarca Türk Patent ve Marka Kurumu' na bildirilmektedir.

Açılan patent hükümsüzlük davaları ve kesinleşen hükümsüzlük kararları Resmi Patent Bülteninde yayımlanmaktadır.

 

DİĞER İŞLEMLER

 

Onaylı Suret Düzenlenmesi

Patent/Faydalı Model belgelerinin onaylı suretleri hak sahibi veya üçüncü kişiler tarafından talep edilebilmektedir. Bu işlem için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' ne gönderilmesi gerekmektedir:

Onaylı sureti düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belge
Vekaletname 

 

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenlenmesi

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan patent/faydalı model başvurusuna dayanarak (söz konusu başvurudan itibaren 12 ay içinde) Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye bir ülkede başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, yabancı ülkede yapacakları başvuru esnasında Türk Patent ve Marka Kurumu' nden alacakları rüçhan hakkı belgesini sunmak zorundadırlar.

 

Bunun için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' ne gönderilmesi gerekmektedir:

Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belge
Vekaletname 

 

Değiştirme Talebi (Patent - Faydalı Model)

Hak sahibi, patent ya da faydalı model başvurusu için (diğer başvuru şekline) değiştirme talebinde bulunabilmektedir.

 

Patent başvurusu için (faydalı model başvurusuna) değiştirme talebi, araştırma raporu yayın tarihinden sonraki 6 ayın sonuna kadar yapılabilmektedir. Bu işlem için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Patent-Faydalı Model değiştirme talebi ücretinin ödendiğini gösteren belge
Değişiklik yapılmış tarifname takımı sayfaları (varsa)

 

Faydalı model başvurusu için (patent başvurusuna) değiştirme talebi, faydalı model belge kararı verilmeden önce yapılabilmektedir. Bu işlem için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir:

Faydalı Model-Patent değiştirme talebi ücretinin ödendiğini gösteren belge
Değişiklik yapılmış tarifname takımı sayfaları (varsa)
Vekaletname 

 

Değiştirme talebinin TPMK onaylanmasından sonra Bültende değiştirme ile ilgili yayın yapılmaktadır.

Faydalı Model Başvuru ve Tescil

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Uluslararası markalaşmaya önem veren ve ihracat hedefleri her yıl artan bir firma olarak, markalarımızın takip edilmesi, haklarımızın korunması ve yeni marka başvurularımızda da hızlı bir hizmet alabilmek için Etkin Patent ile çalışıyoruz. Başvuru aşamasından belgeye bağlanma aşamasına kadar tüm süreçlerde bize güven veren Etkin Patent’e ANGELS NEVER DIE ailesi olarak teşekkür ederiz.


E-Bülten