İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri İş sağlığı personeli çalışıyorsa, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönetimine ihtiyaç vardır. Bu yönetim, aşağıdaki aşamaları içermektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent Logo

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri İş sağlığı personeli çalışıyorsa, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönetimine ihtiyaç vardır. Bu yönetim, aşağıdaki aşamaları içermektedir.
,  Ana Kategori : Kalite,  Kategori :  İş Sağlığı ve Güvenliği  Tarih :  13.6.2017       Google Plus      
Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent

Amed Patent Logo

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Amed Patent

İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetim ve Planlama

 

İş sağlığı hizmetleri önceden sağlanmamışsa veya yeni iş sağlığı personeli çalışıyorsa, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönelimine ihtiyaç vardır. Bu yönetim, aşağıdaki aşamaları içermektedir.

 

1  Üretim türünün analizi, ilgili iş veya bölümün sorunları ve risklerini gösterecektir.

İşletmede önceden tanımlanan sorunları gözden geçirme

işletmedeki işgücünün özelliklerin gözden geçirme

Meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili mevcut veriler

Çalışma yöntemleri, kimyasal maddeler, vs. hakkında veriler

İş sağlığı sorunları ile ilgili işveren ve çalışanların bilgisi

Üretim sistemlerinde değişiklik planları; örneğin yeni tesis, makine ve donanımın kurulması Böyle bir yönetim, daha ayrıntılı planlanması gereken etkinliklerin türüne karar vermede yardımcı olmaktadır.

 

Çalışma ortamının gözetimi

 

Tehlikeli maddelere maruz katmanın ve diğer çalışma koşullarının tanımlanması, maruz kalan çalışanların tanımlanması ve farklı çalışan gruplar için maruziyet düzeylerinin değerlendirilmesi için yürütülmektedir. Bu gözetim en iyi şekilde, işveren ve işçi temsilcileri ile tamamlanan çok disiplinli iş sağlığı ekibi tarafından işyerini düzenli gözden geçirme incelemeleri ile yapılmaktadır. Daha küçük işletmelerde bu gözetim, yalnızca işveren ve işçi temsilcileri ile birlikte iş sağlığı personeli tarafından yapılabilir.

 

Gözetim için birçok kontrol listeleri ve rehberler bulunmaktadır ve önerilmektedir. İncelemeler aşağıdakileri içerebilir:

 

1 Çalışanın sağlığını etkileyebilecek ergonomik faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi

Çalışanların sağlığı için riskler yaratabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik maruziyetler gibi faktörler ve iş hijyeni koşullarının değerlendirilmesi

Çalışanların olumsuz psikolojik faktörlere maruziyeti ve iş organizasyonu ile ilgili hususların değerlendirilmesi

İş kazaları riskinin ve önemli tehlikelerin değerlendirilmesi

Toplu ve kişisel koruyucu donanımın değerlendirilmesi

Maruziyeti azaltmak, önlemek ve yok etmek için planlanan kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi 7) Genel hijyen ve sağlık olanaklarının değerlendirilmesi

 

Sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesi

 

Çalışma ortamı gözetimi bilgisi, sağlık gözetimi bilgisi ile bir araya getirilmektedir ve diğer ilgili verilerle birlikte tüm bu veriler risk değerlendirmesi için kullanıl maktadır.

 

Bir iş sağlığı risk değerlendirmesindeki basamaklar şunları içermektedir:

 

1 İş sağlığı tehlikelerinin tanımlanması (gözetimlerin sonucu olarak)

Özel tehlikelere maruz kalan çalışanların veya çalışan gruplarının tanımlanması

Bit tehlikenin çalışanı nasıl etkileyebileceğinin analizi ( giriş yolları ve maruziyet türleri, eşik sınır değerleri, miktar, doz/cevap ilişkisi, neden olabileceği olumsuz sağlık etkileri, vs.)

Riskin büyüklüğü ve yoğunluğunun belirlenmesi

Özel risk grupları ve bireylerin tanımlanması

Mevcut tehlike önleme ve kontrol tedbirlerinin değerlendirilmesi

Risklerin yönetimi ve kontrolü için öneriler ve çıkarımlar yapılması

8 Değerlendirme bulgularının belgelendirilmesi

Periyodik gözden geçirme ve gerekirse, risklerin yeniden değerlendirilmesi

10 Risk değerlendirme sonuçları belgelendirilmelidir.

 

Çeşitli türlerdeki risklerin değerlendirmesi için özel rehberler bulunmaktadır.

 

Kişisel sağlık riskinin değerlendirmesi; sağlık gözetimi ve sağlık muayeneleri ile bağlantılı olarak yapılmaktadır.

 

Riskler hakkında bilgilendirme ve eğitim ile önleyici ve kontrol eylemleri gereksinimi ile ilgili öneri

 

Gözetim ile risk değerlendirme, risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Tanımlanan işyeri sağlık tehlikeleri ve riskleri ile ilgili bilgi, önleme ve kontrol tedbirlerini uygulamadan sorumlu yöneticilere iletilmelidir. Aynı zamanda mevzuat çalışanlara riskler, risklerden korunma yöntemleri ve risklerden sakınma konusunda tam bilgi verilmesini gerektirmektedir. Ulusal yasa ve uygulamalar da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na uygun bilginin sağlanmasını ve ciddi riskler söz konusu olduğunda iş sağlığı ve güvenliği otoritelerine bilgi verilmesini gerektirebilir. Çalışanların kişisel sağlık koşulları hakkında bilgi verirken, gizli verilerin korunması ve bilgilendirilerek rızanın alınması hakkındaki düzenlemeler dikkatle incelenmelidir.

 

Özel riskler hakkındaki bilginin doğru anlaşılması ve kullanılmasını sağlamak için, işveren, çalışanlarının işteki riskler ve tehlikeler ve bunlardan sakınma, önleme ve korunma eğitiminin yanı sıra güvenli çalışma uygulamaları hakkındaki eğitiminden de sorumludur.

 

Bu tür bir bilgi ve eğitim görevi, çoğunlukla iş sağlığı uzmanlarına verilmektedir. Bilgi ve eğitim aşağıdaki hususları içermektedir:

 

1 işveren ve kendi hesabına çalışanın, işyeri ve ilgili işlerdeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Çalışanların kendi işleri ve işyerleri ile ilgili tehlikeler hakkında bilme ve sürekli bilgi edinme hakkı bulunmaktadır.

işveren, sağlıklı ve güvenli iş uygulamaları hakkında çalışanların eğitiminden sorumludur.

Çalışanların, güvenlik talimatlarını ve sağlıklı ve güvenli iş uygulamalarını izleme görevi bulunmaktadır.

Çalışanın kişisel gizli sağlık bilgisi, özel mevzuat ve uygulamalar ile rızanın alınmasına bağlıdır.

İSH personeli tarafından yapılan öneri, işverenler ve çalışanlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilen bir formda verilmelidir.

 

Amed Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO Nedir, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi' nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, CE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Sağlık ve güvenlik tehlikeleri ve risklerinin yönetimi ve kontrolü için önleyici eylemler

 

İş sağlığı hizmetleri; tehlikeli maruziyetlerin ortadan kaldırılması ve çalışanların sağlığının korunması (risk yönetimi eylemleri) için uygun önleyici ve kontrol tedbirlerini önermeli ve başlatmalıdır. Uygun olan yerlerde işletme yönetimine, işverenlere, çalışanlara veya bunların temsilcilerine danışıldıktan sonra gerekli tedbirler önerilmelidir ve bu öneriler belgelendirilmelidir.

 

Kontrol tedbirleri; olası kazalar ve acil durumlar süresince olduğu kadar normal çalışma koşulları süresince de gereksiz maruziyeti önlemek için yeterli olmalıdır. İş süreçlerinde planlanan değişiklikler de dikkate alınmalı ve öneriler, gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlayabilir olmalıdır. Birçok ülkede, güvenlik yönetimi için en uygun teknolojinin kullanımı mevzuat tarafından istenmektedir. İş sağlığı ve güvenlik yönetim sistemleri ile ilgili birçok rehber, bu tür faaliyetlere pratik bir yaklaşım getirmektedir. Önerilen tavsiyelerin belgelenmesi önemlidir; böylece bunların uygulanması takip edilebilmektedir. Bu tür belgelendirme; işletmedeki önleyici ve kontrol tedbirleri için yönetimin sorumluluğunu ve işverenler ile çalışanların işbirliğini vurgulamalıdır.

 

Risk yönetimi eylemleri aşağıdakilerden oluşabilir:

Tehlikelerin kaynağında kontrol edilmesi

Havalandırma veya kontrol teknolojisi

Toz kontrolü

Ergonomik tedbirler

Kişisel koruyucu donanımın kullanımı

Termal koşulların vb. düzenlenmesi

 

Kazaları önleme

Kaza sonucu oluşan iş kazaları, işte en çok karşılaşılan olumsuz sağlık sonuçlarından birisidir.

Kaza riski, çalışma ortamının gözetiminde tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir.

Kimyasallara maruziyet, telaş ve stres, vardiyalı çalışma gibi çalışma ortamındaki çeşitli faktörler kaza riskini artırabilir.

Çalışanların sağlık durumları kaza riskini etkileyebilir.

 

Kaza riskleri, işteki diğer risklerde olduğu gibi aynı mantığa göre yönetilir risklerin tanımlanması, riskin büyüklüğünün değerlendirilmesi, maruz kalan çalışanların tanımlanması ve önleyici ve kontrol tedbirlerinin planlanması ve önerilmesi. Kaza riskinin kontrolü veya ortadan kaldırılmasına yönelik pratik yöntemler, örneğin aşağıdakiler gibidir:

 

1 Tesislerin, makinelerin, vb. güvenli planlanması

İyi işletme yönetimi, düzenlenmesi ve temizliği

Yürüme yolları ve diğer yapıların güvenli hale getirilmesi (yapı iskeleleri, parmaklıklar gibi )

Tehlikeli makinelerin gözaltında tutulması

Ağır yüklerin taşınması ve kaldırılması için teknik yardımlar

Çalışanlar için güvenli araçlar ve güvenlik donanımı

Başlıca tehlike risklerinin analizi ve aşırı güvenlik koşulu Birçok sektör veya işe özel kontrol listeleri ve rehberler, çeşitli işlerdeki kaza risklerinin tanımlanması ve yönetimi için hazır halde bulunmaktadır. Bu rehberler aynı zamanda, risklerin ortadan kaldırılması, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler ile başlıca tehlikelerin analiz ve kontrolüne yönelik yöntemleri de içermektedir.

 

İlk yardım hazırlığının yapılması ve acil durum hazırlığına katılım

 

İlk yardım kapasitesi ve hazırlığı, birçok ülkede İSH'nin mevzuata dayalı bir faaliyetidir. TİSH personelinin, ilk yardım faaliyetlerinde ilk yardımı sağlayabilmesi ve işyerindeki personeli eğitebilmesi gerekmektedir. TİSH, periyodik olarak işyerindeki ilk yardım kolaylıklarının ve donanımının koşulları ile hazır bulunma durumunu da kontrol etmelidir.

 

TİSH, büyük tehlike hazırlığı için birinci derecede sorumlu olmamakla birlikte, iş sağlığı uzmanlarının, acil durum hazırlıklarının oluşturulması sürecine katılma; uygun planlama, eğitim, donanım, ilk yardım ve acil durum kaynakları ile acil poliklinikleri ve hastanelerinin yanı sıra kurtarma ekipleri ile temas kurmaları gerekmektedir.

 

İlk yardım ve acil durum hazırlığında TİSH'nin rolü aşağıdaki gibidir:

1 Uygun olduğunda işyerinde ilk yardım hizmetlerinin sağlanması

İlk yardım uygulamalarının çalışanlara ve danışmanlara tanıtılması ve konu ile ilgili eğitim verilmesi,

İlk yardım hazırlık ve imkânlarının sürdürülmesi ve periyodik olarak denetlenmesi

Acil durum planlamasına sağlık yönünden katılım ve acil durum karşısında sağlık unsurlarının organize edilmesi

 

Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların tanısı

 

Meslek hastalıkları; sağlık muayeneleri ile bağlantılı olarak, genel hastalıkların tanısı ve tedavisinde veya çalışanın kendisi tarafından ifade edilen belirtilere dayanarak ortaya çıkarılabilir. Birçok meslek hastalığı tanısı, uzmanlaşmış mesleki tıp kliniklerine başvurulması gerekmektedir. Her iki durumda da, tanıya ait bulgular özel bir planı izlemektedir:

 

1 Hastalığa neden olabilecek maruziyetin tanımlanması

Özel maruziyetle ilişkili olduğu bilinen klinik bulguların incelenmesi (meslek hastalıkları listeleri)

Hastalığın olası bir nedeni olarak meslek dışı faktörlerin hariç tutulması

Meslek hastalığının varlığı veya yokluğu konusundaki sonuç (tanı)

Çalışanların tazminatı için meslek hastalığı beyanı

Çalışanın işyerinde önleyici eylemler için önerileri

Meslek hastalıklarının yetkili makamlara bildirilmesi İş ile ilgili hastalıkların tanısının, tazminat açısından kesin yasal bir statüsü bulunmamaktadır, fakat önleyici ve kontrol tedbirleri üzerinde önemli bir etkisi bulunabilir.

 

Genel sağlık bakımı, sağlıklı yaşam tarzlarını ortaya koymak için bağışıklama sağlayarak ve önleyici ve sağlığı geliştirici faaliyetlere rehberlik ederek genel önleyici sağlık hizmetlerini sağlayabilir.

 

Hastalıkların teşhis edilmesinin yanı sıra, meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklar ve iş kazalarının tedavisi ve rehabilitasyonunu da içerebilir. İş talepleri konusunda bilgi ile birleştirilmiş meslek hastalıkları ve iş kazaları bilgisi, çalışma ortamı tehlikeleri ve işyerinde mesleki maruziyet; iş ile ilgili sağlık sorunlarının yönetiminde ve rehabilitasyonda iş sağlığı uzmanlarına önemli bir rol oynama olanağı vermektedir. Yaşlı çalışanlar, gebe kadınlar, gençler ve diğer hassas grupların; işin ve işyerinin çalışana göre ayarlanması konusunda özel ihtiyaçları bulunmaktadır. Bir kaza veya uzun bir hastalık döneminden sonra işe geri dönen çalışanlar için özel bir faaliyete odaklanılmaktadır.

 

Bazı ülkelerde iş sağlığı hizmetleri, çalışma saatleri sırasında gezilebilir genel sağlık hizmetlerini (genellikle pratisyen hekim düzeyinde) sağlamaktadır. Bu tür hizmetlerde; çalışanlara hızlı hizmet sağlanmasında ve böylece çalışma süresinden tasarruf edilmesinde ve aynı zamanda iş sağlığı, çalışma koşulları ve çalışanların genel sağlık durumu hakkındaki bilgilerin birleştirilmesinde belirli yararlar bulunabilir. Bu durum, örneğin yaşlı çalışanların çalışma yeteneğinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli bir durumdur. Eğer iş sağlığı hizmetleri, birincil sağlık bakım birimleri tarafından sağlanıyorsa, bu faaliyet tamamen TİSH ile bütünleştirilebilir. Uygun olan yerlerde, TİSH aşağıdakileri içerebilir:

 

1 Bağışıklama ve diğer önleyici tedbirler

Halk sağlığı eylemleri ve programlarına katılım

Pratisyen hekim düzeyinde genel sağlık hizmetleri

Sağlık tesisleri, kantinlerle ilgili denetim ve öneri

Genel olarak personel ve toplum hijyeni konusunda öneri ve eğitim

Genel olarak sağlığı geliştirme ve sağlıklı yaşam tarzlarını tanıtma

 

Bu arada Amed Patent iştiraki olan Etkin Patent tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ‘ nide incelemenizi öneriyoruz.

İlgili kayıtların saklanması

 

Çalışanlara sağlanan sağlık hizmetleri, ölçülen veya tespit edilen maruziyetler ve çalışanların kişisel sağlığı ile ilgili tüm olaylar veya işyerinin sağlık ve güvenlik durumları hakkındaki kayıtları tutma konusunda genel bir yükümlülüğü bulunmaktadır. İş sağlığında aşağıdaki gibi farklı kayıt tutma yükümlülükleri bulunmaktadır:

 

1 Hasta veya sağlık hizmeti alıcıları olarak tedavi edilen çalışanların genel sağlık kayıtları,

incelenen, tespit edilen ve ölçülen mesleki maruziyetler ve yapılan risk değerlendirmeleri verileri

Meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili istatistikler

Sağlık muayeneleri ile ilgili veriler

Önleyici ve kontrol tedbirleri ile ilgili önerilerin belgeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
TET Hukuk & Danışmanlık olarak Etkin Patent firmasıyla uzun süredir birlikte çalışmaktayız. Etkin Patent, talep ve fikirlere yaklaşım tarzı, farklı bakış açısı ve olumlu müşteri ilişkileriyle müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmaktadır. Bu misyonla hareket eden Etkin Patent’in bugüne kadar gösterdiği başarılarının, ilerleyen zamanlarda da artarak devam edeceğine inancımız tam olup, Etkin Patent ailesine teşekkürlerimizi sunarız.


E-Bülten